Actievoorwaarden winactie game console

Op de actie van waterontharder.com zijn deze actievoorwaarden van toepassing. Deze actie maakt gebruik van de dienstverlening van Triple Double sportmarketing B.V. KvK nummer: 17098914, gevestigd te Eindhoven, Torenallee 3, 5617 BA, BTW nummer NL 8109.63.991.B01.

Artikel 1: Definities

 • Actie: Spelcomputer actie.
 • Deelnemer: Een natuurlijk persoon
 • Inzending: door de Deelnemer geüploade gegevens via de Website
 • De Organisatie: Waterontharder.com (24Man B.V. Herengracht 124, 1015BT Amsterdam)
 • De Website: vitesseacties.waterontharder.com
 • Inzending: door de Deelnemer geüploade gegevens via de Website.
 • Prijs: een (1) PlayStation 5 inclusief 2 controllers en FIFA 21 en één (1) Xbox One S inclusief 2 controllers en FIFA 21.
 • Actievoorwaarden: deze voorwaarden

Artikel 2: Toepasselijkheid

 • Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op alle Deelnemers die deelnemen aan de Actie. Door middel van een Inzending op de Website, gaat de Deelnemer akkoord met deze Actievoorwaarden.
 • De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • De Organisatie heeft het recht om de Actievoorwaarden op elk moment aan te passen. De Deelnemer wordt hiervan op de hoogte gebracht.

Artikel 3: Actie

 • Deelnemers kunnen zich opgeven vanaf donderdag 19 november tot en met zondag 29 november 2020 via de Website.
 • De Inzending moet voldoen aan de in deze Actievoorwaarden of in andere van toepassing zijnde documenten gestelde eisen. De Organisatie kan nadere informatie verstrekken over de betreffende Actie. Deze informatie, inclusief bijkomende voorwaarden, dient door de Deelnemer goed te worden doorgenomen en te allen tijde worden nageleefd.
 • De Organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor Deelnemers te weigeren, een Actie te wijzigen of te annuleren en/of een Deelnemer toegang tot de Website te ontzeggen.
 • Inzendingen, ontvangen ná de deadline, worden niet in behandeling genomen.
 • Het is niet mogelijk om met De Organisatie en/of een bepaalde jury te corresponderen over de uitslag en/of de beoordeling van de Actie.

Artikel 4: Verloop van de Actie

 • Deelnemers dienen hun Inzending uiterlijk zondag 29 november 2020 via de Website in te dienen. Uit alle Inzendingen worden twee (2) willekeurige winnaars gekozen die ieder één prijs ontvangen.
 • De Organisatie kan ervoor kiezen om de (winnende) Inzendingen en de naam van de Deelnemer openbaar te maken via de kanalen die de Organisatie tot haar beschikbaarheid heeft.
 • De winnende Deelnemer worden via het opgegeven e-mailadres op de hoogte gesteld indien zij één van de Prijzen hebben gewonnen.
 • Indien winnende Deelnemer de prijs niet binnen 72 uur na ontvangst van de e-mail bevestigd, kan de Prijs komen te vervallen.

Artikel 5: Deelnemen

 • Het is voor een ieder toegestaan om deel te nemen aan de Actie, mits de Deelnemer 18 jaar of ouder is. Indien de deelnemer jonger dan 18 is, dient hij/zij toestemming te hebben van ouder en of voogd. Medewerkers van waterontharder.com en Triple Double sportmarketing en alsmede haar meerderheidsdeelnemingen, zijn uitgesloten.

Artikel 6: Eén Inzending per Deelnemer

 • Elke Deelnemer mag één Inzending per e-mailadres inzenden. Bij overtreding van deze voorwaarde heeft De Organisatie het recht de Deelnemer uit te sluiten van verdere deelname en de eventueel verdiende Prijs terug te vorderen.

Artikel 7: De Prijzen

 • Een (1) PlayStation 5 inclusief 2 controllers en FIFA 21 en één (1) Xbox One S inclusief 2 controllers en FIFA 21.
 • De winnaars worden bekendgemaakt via het door de Deelnemer opgegeven e-mailadres.
 • Deze prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere goederen en diensten.
 • Aan het ontvangen van de prijs zijn geen kosten verbonden voor de winnaar.

Artikel 8: Verboden informatie

 • Deelnemer staat er voor in dat zijn/haar Inzending juist en volledig is en in ieder geval niet de volgende informatie bevat:
 • informatie die in strijd is met de goede zeden;
 • informatie waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
 • informatie die in strijd is met enige wet of regelgeving.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 • De Organisatie is niet aansprakelijk voor de inhoud van de Actie, de briefing(s), het vervolg op een uitslag (bijvoorbeeld een prijsuitreiking) en de inhoud van de Inzendingen.
 • Hiernaast is De Organisatie niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, het gebruik van de Website en het deelnemen aan de Actie en/of enige aanverwante dienstverlening.
 • De Organisatie is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Hiernaast is De Organisatie niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van Deelnemers en derden, waaronder begrepen de bestanden, gegevens e.d. die zij op de Website ter beschikking stellen. De Organisatie geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens, informatie en/of materialen die door Deelnemers en derden ter beschikking worden gesteld.
 • Deelnemer vrijwaart De Organisatie voor eventuele aanspraken van derden in verband met schade als gevolg van een gebrek/fout van het Inzending (inhoud/vorm), gebruik van bepaalde materialen zonder toestemming van derden en alle overige aanspraken van derden betreffende de inhoud en de vorm van de Inzending.

Artikel 10: Overig

 • Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Midden-Nederland.

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op via info@waterontharder.com

Waterontharder.com en Vitesse

Samen geel swert. Motten ze dan!
De AMFA4000® Waterontharder

De beste oplossing tegen kalkaanslag.

De twee magneten zorgen ervoor dat kalkaanslag zich niet meer hecht aan jouw leidingen en sanitair. Zo heb je geen last meer van kalkaanslag in je badkamer, smaakt je water, koffie en thee beter, voelt de was zachter aan en gaan huishoudelijke apparaten langer mee. Dat bespaart ook nog eens op de energierekening.

Uw voordelen

 • Lekkere zachte gewassen kleding
 • Thee en koffie smaken beter
 • Besparing op de energierekening
Exclusief Vitesse-aanbod 129,-
 • Inclusief code voor Vitesse Prijzenrad
 • Inclusief verzending
 • Voor 23:59 besteld, morgen in huis
 • 100 dagen niet goed geld terug garantie
Bestel nu